Udostępnianie informacji publicznej (archiwalna strona BIP)

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie danych dotyczących Instytutu.

DOSTĘP DO INFORMACJI NIEOGŁOSZONYCH W BIP

Art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 2. Informacja ,która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Podstawowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Instytutu www.iich.gliwice.pl. Pozostałe informacje w zakresie dotyczącym Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach są udostępniane na wniosek.

Wniosek można złożyć w formie papierowej, w sekretariacie Instytutu przy ul. Bałtyckiej 5 w Gliwicach, pok. 212 lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatruje każdorazowo Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (do pobrania)

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadkach kiedy informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim Instytut udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.
 3. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku, Instytut powiadomi pisemnie Wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia Wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej przez Instytut w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 4. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Instytut ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W takim przypadku zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Instytut może pobrać od Wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

OGRANICZENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnieniu nie podlegają

 • dane osobowe,
 • informacje niejawne,
 • tajemnice chronione ustawowo,
 • informacje chronione ze względu na prywatność osoby fizycznej, tajemnicę przedsiębiorcy, (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w formie decyzji, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH W CELU PONOWNEGO ICH WYKORZYSTYWANIA

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu, a wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (do pobrania)

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 526)
Jesteś tutaj: Home Udostępnianie informacji publicznej