Ochrona danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

Gliwice 44-100, ul. Bałtycka 5,

centrala: +48 32 231 08 11

sekretariat: +48 32 234 69 15

Fax: +48 32 231 03 18

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania, prawa osób, których dane dotyczą:

- KANDYDACI DO PRACY - do rekrutacji do pracy na określone stanowisko lub do rekrutacji prowadzonych przez określony czas:

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera  a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- GOŚCIE - dane niezbędne do identyfikacji, dane zarejestrowane przez monitoring oraz dane pojazdu (dane opcjonalne):

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Podanie danych jest niezbędne - ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości identyfikacji, co za tym idzie wstępu na teren Administratora.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- KLIENCI i KONTRAHENCI - do zawarcia i wykonania umowy, do dochodzenia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych oraz do ewentualnych działań windykacyjnych:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera  b i c RODO.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem oraz realizacji praw i obowiązków wiążących się ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

W przypadku prowadzenia windykacji dane osobowe  są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarciu i wykonania umowy.

 Dane osobowe podane przy okazji zawarcia umowy mogą być wykorzystane do prowadzenia ewentualnej windykacji.

 Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - do zawarcia i wykonania umowy, do dochodzenia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych oraz do ewentualnych działań windykacyjnych:

Dane osobowe, które przetwarzamy to:

- dane niezbędne do wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy/zamówienia zawartej z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 litera b RODO;

- dane niezbędne do wystawienia faktury lub innych dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO;

- dane niezbędne do prowadzenia ewentualnej windykacji na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarciu i wykonania umowy.

Podanie danych jest warunkiem wyboru oferty oraz zawarcia i wykonania umowy.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- ORGANIZACJA WYDARZEŃ NAUKOWYCH – do organizacji wydarzeń naukowych takich jak konferencje, seminaria.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera  b i c RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarciu i wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- UCZESTNICY PROJEKTÓW NAUKOWYCH – do prowadzenia projektów naukowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera  b i c RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w projekcie naukowym prowadzonym przez Administratora.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarciu i wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- KONTAKT/KORESPONDENCJA - dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty:

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w celu nawiązania i utrzymania kontaktu, w szczególności w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub poczty.

Podanie danych jest niezbędne do nawiązania i utrzymania kontaktu lub udzielenie odpowiedzi.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 - na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Nie przysługuje Pani/Panu:

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

3. Odbiorcy danych.

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, szkoleniowe.

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym oraz instytucjom biorącym udział w projektach naukowych.

4. Inspektor Ochrony Danych:

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 694 429 337 lub listownie na adres siedziby Administratora.

5. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od sytuacji – przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności prawa pracy, przepisów podatkowych oraz rachunkowych), przez okres wymagany do przedawnienia roszczeń lub do 6 tygodni w przypadku nagrań z monitoringu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem projektów naukowych dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia projektu.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

W przypadku przekazania danych poza Unię Europejską Administrator zapewni należyte zabezpieczenie danych osobowych, a także zapewni możliwości realizacji prawa do uzyskania kopii danych lub informację o miejscu udostępnienia danych.

Jesteś tutaj: Home Ochrona danych osobowych