Prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński (1947-2019)

Dyrektor Instytutu w latach 2003-2019

kwarmuzinskiProfesor Krzysztof Warmuziński urodził się 9 czerwca 1947 roku w Gliwicach. W roku 1970 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej i podjął pracę w Instytucie (wówczas Zakładzie) Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. W roku 1979 uzyskał stopień doktora (z wyróżnieniem), w roku 1989 stopień doktora habilitowanego, a w roku 1999 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora. W tym samym roku powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw naukowych. W roku 2003 powołany został przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk na stanowisko dyrektora Instytutu.

W roku 1990 profesor Krzysztof Warmuziński otrzymał nagrodę Wydziału IV PAN za wybitne osiągnięcia w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej. W roku 2002 Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ważniejsze osiągnięcia badawcze prof. Krzysztofa Warmuzińskiego obejmują między innymi:

  • Dyfuzyjne ujęcie wieloskładnikowej wymiany masy. Badania te, poprzedzone teoretyczną analizą liczby stopni swobody w procesie rektyfikacji wieloskładnikowej, doprowadziły do sformułowania modeli różnych rodzajów procesu rektyfikacji.
  • Opis zjawisk powierzchniowych towarzyszących wymianie masy. Oryginalnym osiągnięciem jest tutaj podanie relacji między podstawowymi parametrami układu, która umożliwia odpowiedź na pytanie czy i w jakim zakresie tych parametrów wystąpić może konwekcja komórkowa.
  • Sformułowanie zasad modelowania, projektowania i optymalizacji układów membranowej permeacji gazów. W oparciu o doświadczalne badania procesu permeacji opracowano opis ilościowy i metodę optymalizacji instalacji do usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych ze strumieni gazowych.
  • Opis procesów adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA). Badania doprowadziły między innymi do modelu procesu nierównowagowego i nieizotermicznego, zachodzącego w wielokolumnowych układach o dowolnej ilości złóż różnych sorbentów. Dowolna może być także liczba składników w rozdzielanej lub oczyszczanej mieszaninie gazowej oraz stopień złożoności pojedynczych cykli.

W latach 1982-1983 prof. Krzysztof Warmuziński przebywał na stypendium naukowym w Wielkiej Brytanii, prowadząc badania nad konwekcją Marangoniego w procesach transportu masy z reakcją chemiczną. Wygłosił on także szereg wykładów na uczelniach zagranicznych:

  • Surface-tension driver cellular convection. Birmingham University, Wielka Brytania (1983)
  • Marangoni instability during absorption accompanied by chemical reaction. Chevron Lecture Series, University of Washington, Seattle (1992)
  • Marangoni convection – a linearized approach. Kyushu University, Fukuoka (1995)
  • Marangoni instability during the absorption of CO2 in aqueous amine solutions. Waseda University, Tokyo (1995)
  • A linearized theory of interfacial instability. Universidad Complutense de Madrid, Madrid (seria pięciu wykładów, 1996).

raportIPCC-nobel

Od roku 1997 prof. Krzysztof Warmuziński aktywnie uczestniczy w programach badawczych i pracach organizacyjnych, poświęconych ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych (przede wszystkim dwutlenku węgla i metanu). Jako ekspert Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), uczestniczył w opracowaniu Raportu Specjalnego na temat wpływu dwutlenku węgla na zmiany klimatyczne. Jest on także członkiem-obserwatorem Komitetu Wykonawczego Programu Greenhouse, oraz członkiem Europejskiej Platformy Technologicznej Elektrowni Zeroemisyjnych. Kierował zespołami polskimi w dwu projektach europejskich (Recovery of methane from vent gases of coal mines and its efficient utilization as a high temperature heat source oraz Hybrid hydrogen-carbon dioxide separation systems); od szeregu lat uczestniczy on także w ocenie wniosków składanych w związku z 5., 6., a obecnie 7. Programem Ramowym UE. Od roku 2003 prof. Warmuziński jest członkiem Sekcji VI (Nauk Technicznych) Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów, a w roku 2007 wszedł w skład Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Dorobek naukowy prof. Krzysztofa Warmuzińskiego obejmuje ponad 110 publikacji, 5 opracowań monograficznych, blisko 60 referatów konferencyjnych oraz ponad 50 opracowań niepublikowanych. Wypromował 3 doktorów, recenzował i opiniował kilkadziesiąt rozpraw doktorskich, prac habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora.

Jesteś tutaj: Home Prof. Krzysztof Warmuziński