Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową o wieloletniej tradycji, założoną w 1958 roku z inicjatywy jednego z twórców polskiej inżynierii procesowej, Profesora Tadeusza Hoblera. Prowadzone w Instytucie badania, zarówno podstawowe jak i aplikacyjne, obejmują szeroki zakres zagadnień dotyczących nowoczesnych technik separacji gazów i cieczy, biotechnologii, inżynierii i preparatyki nanomateriałów oraz inżynierii reaktorów chemicznych.

slajd02 slajd03 slajd05 slajd06 slajd07 slajd08 slajd09 slajd10 slajd11 slajd12

Serdecznie zapraszamy na wykłady pracowników Uniwersytetu Opolskiego

27 listopada 2023 r., godz. 10:00

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO, Problem radonu w otoczeniu człowieka

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO, Badania i modelowanie przenikania radonu z gruntu do budynków

Nasze technologie chronią środowisko

Rozwój cywilizacyjny, prowadzący do poprawy jakości życia ludzi na Ziemi, wiąże się z intensywnym korzystaniem ze środowiska naturalnego. Niestety, trafiają do niego gazowe, ciekłe i stałe odpady towarzyszące wydobyciu surowców i różnym procesom przemysłowym. Rozwiązywanie problemów związanych z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem strumieni odpadowych ze względu na ochronę środowiska, a zatem zdrowia i życia ludzkiego, ma w naszym Instytucie swój szczególny priorytet.

 

W Instytucie opracowywane są technologie wychwytu ditlenku węgla i wzbogacania biogazu przy wykorzystaniu nowoczesnych technik separacji gazów. Prowadzone są prace doświadczalne i teoretyczne, z wykorzystaniem modelowania CFD, skupiające się na utylizacji niskostężonego metanu z powietrza wentylacyjnego w katalitycznych i nie-katalitycznych procesach rewersyjnych oraz utylizacji lotnych związków organicznych (LZO) i tlenków azotu (NOx) z wykorzystaniem nowoczesnych strukturalnych nośników katalizatora, wytwarzanych np. metodą druku 3D. Ponadto, prowadzone są badania nad otrzymywaniem materiałów o projektowanej strukturze w skali nano- i mikrometrycznej oraz specyficznych właściwościach katalitycznych i sorpcyjnych, do zastosowań w procesach chemicznych oraz separacyjnych. Technologie związane z ochroną środowiska, opracowywane przez pracowników Instytutu, są wyróżniane licznymi nagrodami na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości i innowacji.

 

Prowadzone w Instytucie badania, często we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, owocują patentami, publikacjami w czasopismach naukowych o dużym współczynniku wpływu oraz nagrodami. Pracownicy Instytutu to pasjonaci, którzy współpracują z osobami reprezentującymi różne dyscypliny i dążą do praktycznej aplikacji wyników swoich badań.

Jesteś tutaj: Home