Aktualne obszary badawcze

Prace prowadzone w Instytucie mieszczą się w czterech głównych obszarach:

  • inżynieria reaktorów chemicznych i procesy katalityczne
  • wysokosprawne energetycznie techniki separacyjne (adsorpcja zmiennociśnieniowa i zmiennotemperaturowa, separacja membranowa)
  • wybrane problemy ochrony środowiska (ograniczanie emisji SO2, CO2 i CH4, odnawialne źródla energii, bioinżynieria)
  • preparatyka i inżynieria nanomateriałów

Szczegółowy opis realizowanych badań jest przedstawiony w działach poświęconych poszczególnym pracowniom. Badania te spełniają takie warunki jak:

  • zgodność z głównymi obszarami badawczymi określonymi w kraju i Europie
  • połączenie użyteczności ze szczegółową analizą teoretyczną
  • wpisywanie się w szersze programy badawcze realizowane przez konsorcja krajowe i międzynarodowe

Oprócz prowadzenia badań w ścisłym tego słowa znaczeniu Instytut angażuje się w różne międzynarodowe inicjatywy mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w przygotowaniu IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, zasiadają w komitecie wykonawczym IEA Greenhouse Gas R&D Programme i uczestniczą w pracach Europejskiej Platformy Technologicznej ZEP. W połączeniu z uczestnictwem w projektach badawczych kolejnych europejskich programów ramowych pozwala to na ukierunkowywanie badań instytutowych na najbardziej istotne cele.

Jesteś tutaj: Home Aktualne obszary badawcze