Przedmiot działalności (archiwalna strona BIP)

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych oraz upowszechnianie wyników tych badań.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 1. Prowadzenie prac badawczych w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, w tym: inżynierii reaktorów chemicznych i procesów katalitycznych, transportu ciepła i masy; konstrukcji i eksploatacji aparatury, separacji adsorpcyjnej i membranowej, modelowania i optymalizacji aparatów i procesu związanych z inżynierią środowiska, biotechnologią i inżynierią materiałową;
 2. Prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
 3. Wpieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
 4. Kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej oraz budowy, konstrukcji i eksploatacji aparatury;
 5.  Współpraca z uczelniami, instytucjami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 6.  Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
 7. Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 8. Upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

Zadania te Instytut realizuje poprzez :

 1. Prowadzenie badań naukowych;
 2. Publikowanie wyników prac badawczych;
 3. Nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 4. Prowadzenie studiów doktoranckich na zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym, wspólnie z innymi instytucjami Akademii, uczelniami a także z innymi jednostkami naukowymi, studiów podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia;
 5. Ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
 6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
 7. Opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;
 8. Organizowanie zebrań naukowych m.in.: konferencji, zjazdów, sympozjów naukowych;
 9. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dyscyplinach określonych w zadaniach Instytutu;
 10. Organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno- informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.
Jesteś tutaj: Home Przedmiot działalności