Organy Instytutu i ich kompetencje (archiwalna strona BIP)

Organami Instytutu są:

 1. Dyrektor Instytutu
 2. Rada Naukowa

p.o. DYREKTOR INSTYTUTU

Dr hab. inż. Marek Tańczyk 

Dyrektor Instytutu kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i oszczędności oraz zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;
 • wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy zastrzeżonych dla pracodawcy;
 • opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu;
 • ustalenie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
 • przedstawienie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
 • przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
 • opracowanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz innych regulaminów stosownie do istniejącego obowiązku wynikającego z przepisów prawnych.

RADA NAUKOWA

Skład Rady Naukowej (kadencja 2019-2022)

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Łódź)

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej

Dr hab.inż. Julita Mrowiec Białoń (Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, Gliwice)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta (Zakład Procesów Chemicznych i Biochemicznych Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław)

Członkowie Rady Naukowej (pracownicy Instytutu)

 • Dr inż. Agnieszka Ciemięga – sekretarz Rady
 • Dr hab. inż. Anna Gancarczyk
 • Dr inż. Agnieszka Gąszczak
 • Dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej
 • Dr inż. Katarzyna Maresz
 • Dr hab. inż. Adam Rotkegel
 • Mgr inż. Katarzyna Sindera
 • Dr hab. inż. Marek Tańczyk
 • Dr hab. inż. Zenon Ziobrowski

Członkowie Rady Naukowej (osoby niezatrudnione w Instytucie)

 • Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Gierczycki (Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej)
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński  (Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Kraków)
 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa)
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Pohorecki (profesor emerytowany, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa) - członek rzeczywisty PAN
 • Prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz (Główny Instytut Górnictwa, Katowice)

Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.

Rada Naukowa w szczególności:

 • określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
 • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
 • zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
 • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
 • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przestawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadania uprawnień;
 • uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
 • uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
 • powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Instytutu;
 • opiniuje przedstawiony do jej oceny roczny plan naukowy i plan finansowy.
Jesteś tutaj: Home Organy Instytutu i ich kompetencje