Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa (archiwalna strona BIP)

1.    REJESTRY, EWIDENCJE

Sekretariat Dyrektora

 • Książka kontroli korespondencji wpływającej i wypływającej
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr pobytu delegacji zagranicznych
 • Rejestr wyjazdów

Dział BHP

 • Rejestr szkoleń wstępnych i okresowych.

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

 • Wykazy etatów, rejestr zatrudnionych i zwolnionych
 • Ewidencja osobowa
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr dofinansowania do wczasów

Dział księgowości

 • Rejestr zakupu i sprzedaży
 • Ewidencja analityczna
 • Ewidencja syntetyczna i analityczna
 • Ewidencja środków trwałych
 • Rejestry i karty amortyzacyjne
 • Ewidencja materiałowa

Biblioteka

 • Ewidencja zbioru bibliotecznego, księgi inwentarzowe, kartoteki

Inne rejestry i ewidencje prowadzone w komórkach organizacyjnych Instytutu

 • Ewidencja Świadectw Urzędu patentowego
 • Ewidencja prac zleconych
 • Ewidencja prac naukowych
 • Ewidencja inwestycji

2.    ARCHIWUM INSTYTUTU

 • Ewidencja archiwum zakładowego

Sposób udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum następuje zgodnie z „Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego”, która została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach 9.12.2005r.

Jesteś tutaj: Home Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa