Nasze technologie chronią środowisko

Rozwój cywilizacyjny, prowadzący do poprawy jakości życia ludzi na Ziemi, wiąże się z intensywnym korzystaniem ze środowiska naturalnego. Niestety, trafiają do niego gazowe, ciekłe i stałe odpady towarzyszące wydobyciu surowców i różnym procesom przemysłowym. Rozwiązywanie problemów związanych z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem strumieni odpadowych ze względu na ochronę środowiska, a zatem zdrowia i życia ludzkiego, ma w naszym Instytucie swój szczególny priorytet.

 

W Instytucie opracowywane są technologie wychwytu ditlenku węgla i wzbogacania biogazu przy wykorzystaniu nowoczesnych technik separacji gazów. Prowadzone są prace doświadczalne i teoretyczne, z wykorzystaniem modelowania CFD, skupiające się na utylizacji niskostężonego metanu z powietrza wentylacyjnego w katalitycznych i nie-katalitycznych procesach rewersyjnych oraz utylizacji lotnych związków organicznych (LZO) i tlenków azotu (NOx) z wykorzystaniem nowoczesnych strukturalnych nośników katalizatora, wytwarzanych np. metodą druku 3D. Ponadto, prowadzone są badania nad otrzymywaniem materiałów o projektowanej strukturze w skali nano- i mikrometrycznej oraz specyficznych właściwościach katalitycznych i sorpcyjnych, do zastosowań w procesach chemicznych oraz separacyjnych. Technologie związane z ochroną środowiska, opracowywane przez pracowników Instytutu, są wyróżniane licznymi nagrodami na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości i innowacji.

 

Prowadzone w Instytucie badania, często we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, owocują patentami, publikacjami w czasopismach naukowych o dużym współczynniku wpływu oraz nagrodami. Pracownicy Instytutu to pasjonaci, którzy współpracują z osobami reprezentującymi różne dyscypliny i dążą do praktycznej aplikacji wyników swoich badań.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut Nasze technologie chronią środowisko