Aktualności: IICh PAN

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Rozwój cywilizacyjny, prowadzący do poprawy jakości życia ludzi na Ziemi, wiąże się z intensywnym korzystaniem ze środowiska naturalnego. Niestety, trafiają do niego gazowe, ciekłe i stałe odpady towarzyszące wydobyciu surowców i różnym procesom przemysłowym. Rozwiązywanie problemów związanych z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem strumieni odpadowych ze względu na ochronę środowiska, a zatem zdrowia i życia ludzkiego, ma w naszym Instytucie swój szczególny priorytet.

 

W Instytucie opracowywane są technologie wychwytu ditlenku węgla i wzbogacania biogazu przy wykorzystaniu nowoczesnych technik separacji gazów. Prowadzone są prace doświadczalne i teoretyczne, z wykorzystaniem modelowania CFD, skupiające się na utylizacji niskostężonego metanu z powietrza wentylacyjnego w katalitycznych i nie-katalitycznych procesach rewersyjnych oraz utylizacji lotnych związków organicznych (LZO) i tlenków azotu (NOx) z wykorzystaniem nowoczesnych strukturalnych nośników katalizatora, wytwarzanych np. metodą druku 3D. Ponadto, prowadzone są badania nad otrzymywaniem materiałów o projektowanej strukturze w skali nano- i mikrometrycznej oraz specyficznych właściwościach katalitycznych i sorpcyjnych, do zastosowań w procesach chemicznych oraz separacyjnych. Technologie związane z ochroną środowiska, opracowywane przez pracowników Instytutu, są wyróżniane licznymi nagrodami na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości i innowacji.

 

Prowadzone w Instytucie badania, często we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, owocują patentami, publikacjami w czasopismach naukowych o dużym współczynniku wpływu oraz nagrodami. Pracownicy Instytutu to pasjonaci, którzy współpracują z osobami reprezentującymi różne dyscypliny i dążą do praktycznej aplikacji wyników swoich badań.

27 listopada 2023 r., godz. 10:00

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO, Problem radonu w otoczeniu człowieka

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO, Badania i modelowanie przenikania radonu z gruntu do budynków

Od 6 lipca trwa proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wybory odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października b.r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że w dniu 24 lutego 2023 roku, przeżywszy 81 lat, zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik

Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że w dniu 6 stycznia 2023 roku, przeżywszy 70 lat, zmarł Prof. dr hab. Narcyz Mirosław Grzesik

Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że w dniu 4 listopada 2022 roku, przeżywszy 84 lata, zmarł Dr inż. Mieczysław Jaroszyński

Komisja ds. Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Komisja ds. Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Z żalem zawiadamiany, że w wieku 98 lat zmarł Prof. dr hab. inż. Józef Szarawara

Z żalem zawiadamiany, że w dniu 17 kwietnia 2022 r. zmarł Prof. dr hab. inż. Leon Troniewski

Pani dr inż. Marzena Iwaniszyn i pan dr inż. Mateusz Korpyś zostali redaktorami numeru specjalnego czasopisma Energies pt. "Computational Fluid Dynamics Modelling of Fluid Flow and Heat and Mass Transfer", dotyczącego aktualnego stanu wiedzy w zakresie symulacji numerycznych przepływu płynów oraz wymiany ciepła i masy w systemach inżynierskich i naturalnych.

Zarządzeniem Dyrektora IICh PAN 7 stycznia (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w 2022 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje zasłużonych pracowników naszego Instytutu uzyskało w ostatnim czasie tytuł profesora.

W bieżącym roku piękny jubileusz 50 lat pracy naukowej w naszym Instytucie obchodził Pan Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski.

Zarządzeniem Dyrektora IICh PAN 4 maja (wtorek) i 24 grudnia (piątek) są dodatkowymi dniami wolnymi od pracy w 2021r.

Opracowana w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach technologia do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego w Termicznym Reaktorze Rewersyjnym (TFRR) została wyróżniona złotym medalem na XIII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®2020 Online, złotym medalem i nagrodą specjalną na International Invention and Trade Expo 2020 Online w Londynie, złotym medalem na the Online Edition of the Innovation Week IWA 2020 w Maroko, złotym medalem i nagrodą specjalną WIIPA na Kaohsiung Intenational Invetion & Design EXPO, KIDE 2020 w Tajwanie oraz złotym medalem na 7th International Young Inventors Award 2020 w Indonezji.

The technology for VOCs biodegradation in trickle-bed bioreactor was developed at the Institute of Chemical Engineering of the Polish Academy of Sciences in Gliwice and jointly patented with ICHEMAD-Profarb sp. z o.o. in Gliwice.

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Komisja ds. Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta – pracownika naukowego w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut