lnformacja o prawie wyboru Rady pracowników i jej uprawnieniach dla pracowników zatrudnionych w lnstytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

Zgodnie zart.26 ust.2 pkt 2 ustawy z 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników iprzeprowadzaniu z nimi konsultacji(Dz  U  nr 79 poz.550 z póżn. zm.) informuję, co następuje:

Art.1

Na pisemny wniosek co najmniej 10% zatrudnionych pracodawca organizuje wybory do rady pracowników. o terminie ich przeprowadzenia oraz wyznaczenia kandydatów pracodawca poinformuje w oddzie|nym piśmie.

Art.2

Członków rady wybierają pracownicy spośrod kandydatow zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników.

Art.3

Rada pracownikow ustaIa z pracodawcą:

1) zasady i tryb przekazywania informacji i przeprowadzania konsultacji,
2) tryb rozstrzygania kwestii spornych,
3) zasady ponoszenia kosztow związanych z wyborem i działa|nością rady, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz
4) |iczbę członków rady inną niz określona w ustawie, nie mniejjednak niz 3 członków,
5) zasady pokrywania kosztow związanych z pomocą osób posiadających specja|istyczną wiedzę, z której kozysta rada pracowników,
6) zasady zwaIniania od pracy członkow rady pracownikow w za|eżnoŚci od |iczby zatrudnionych u pracodawcy pracowników.

Art.4

1.  Pracodawca przekazuje radzie informacje dotyczące:

a) działaInościi sytuacji ekonomicznej Instytutu oraz przewidywanych w tym zakresie zmian,
b) stanu, struktury i przewidywanych zmian w zatrudnieniu oraz działan mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
c) działań, ktore mogą powodowac istotne zmiany w organizacji pracy |ub podstawach zatrudnienia.


2. Pracodawca przekazuje radzie informacje w razie przewidywanych |ub zamierzonych działań na pisemny wniosek rady pracowników.
Pracodawca przekazuje informacje w terminie, formie i zakresie umoz|iwiającym radzie pracowników przekazanie danych i zapoznanie się z ich treścią. W sprawach, o których mowa w ust. a) rada pracownikow może przedstawic opinię.

Art.5

1. Pracodawca prowadzi konsu|tacje z radą pracownikÓw w sprawach, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 pkt b) i c).
2. Konsultacje powinny być prowadzone:

a) w terminie, formie i zakresie umoz|iwiającym pracodawcy podjęcie działań w sprawach objętych konsu|tacjami,
b) w zależności od przedmiotu dyskusji, na odpowiednim poziomie kierowniczym na podstawie informacji przekazane j przez pracodawcę oraz opinii przedstawionej przez radę pracowników Iub zdania odrębnego cztonka rady pracowników,
c) w sposob umożliwiający radzie pracownikow odbycie spotkania z pracodawcą w celu uzyskania jego stanowiska wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do jej opinii,
d) w celu umożliwienia osiągnięcia porozumienia pomiędzy radą pracowników a pracodawcą.

Art. 6

Niniejszą informację zamieszczono na tabIicy ogłoszeń i stronie internetowej lnstytutu oraz przekazano każdemu pracownikowi za potwierdzeniem odbioru.

Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN

Jesteś tutaj: Home Aktualności lnformacja o prawie wyboru Rady pracowników i jej uprawnieniach dla pracowników zatrudnionych w lnstytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach