Zeszyt / Issue 17 (2013)

Autorzy: Marek Tańczyk, Manfred Jaschik, Krzysztof Warmuziński, Aleksandra Janusz-Cygan

Słowa kluczowe: adsorpcja pary wodnej, zeolitowe sita molekularne, ograniczanie emisji ditlenku węgla

Abstrakt: Przedstawiono wyniki badań równowagi adsorpcji pary wodnej na zeolitowych sitach molekularnych 13X (Molsiv i Grace), które mogą być stosowane w adsorpcyjnych procesach wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Stwierdzono, że para wodna jest najsilniej adsorbującym się gazem, spośród głównych składników spalin. Stwierdzono także, że izotermy pary wodnej są silnie nieliniowe, co oznacza, że nawet niewielka jej ilość w rozdzielanym strumieniu spalin może znacząco ograniczać pojemność adsorpcyjną obu sorbentów dla ditlenku węgla.

Autorzy: Grażyna Bartelmus, Anna Szczotka, Rafał Sarzyński, Mieczysław Jaroszyński, Hanna Kolarczyk

Słowa kluczowe: ksyleny, oczyszczanie powietrza, bioreaktory ze stałym złożem

Abstrakt: W pracy przedstawiono krytyczny przegląd danych literaturowych dotyczących procesu biologicznego oczyszczania powietrza z par ksylenu, prowadzonego w reaktorze ze stałym złożem immobilizowanych mikroorganizmów. Omówiono wpływ takich parametrów jak obciążenie złoża zanieczyszczeniem, czas przebywania, natężenie zraszania, obecność innego zanieczyszczenia, skład pożywki na wydajność (RE) i sprawność (EC) procesu usuwania zanieczyszczenia. Dokonano zestawienia stosowanych mikroorganizmów, typów i wymiarów reaktora i wypełnienia oraz parametrów operacyjnych procesu.

Autorzy: Katarzyna Maresz, Janusz Malinowski, Klaudia Odrozek, Agnieszka Koreniuk, Julita Mrowiec-Białoń, Andrzej B. Jarzębski

Słowa kluczowe: MCF funkcjonalizowany grupami arenosulfonowymi, estryfikacja kwasu octowego, model kinetyczny

Abstrakt: Przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji estryfikacji kwasu octowego metanolem w obecności stałego kwasowego katalizatora – mezoporowatowego materiału krzemionkowego o strukturze piankowej, funkcjonalizowanego grupami sulfonowymi. Określono wpływ ilości katalizatora, stosunku molowego substratów oraz temperatury na szybkość reakcji. Zaproponowano model kinetyczny reakcji przeprowadzonej w obecności otrzymanego katalizatora.

Autorzy: Adam Rotkegel, Zenon Ziobrowski, Roman Krupiczka

Słowa kluczowe: absorpcja ditlenku węgla, ciecze jonowe

Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań równowagowych pojemności absorpcji ditlenku węgla w cieczy jonowej [bmim][Ac]. Badania przeprowadzono w aparacie barbotażowym, w temperaturach od 20 do 60°C. Badana ciecz jonowa ma zbliżone wielkości równowagowych pojemności absorpcji CO2 do stosowanych w przemyśle wodnych roztworów MEA. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość procesu i maleje równowagowa pojemność sorpcyjna CO2 w cieczy jonowej.

Autorzy: Marzena Iwaniszyn, Joanna Łojewska, Andrzej Kołodziej

Słowa kluczowe: Modelowanie CFD, transport ciepła, opory przepływu, struktury krótkokanałowe

Abstrakt: Wpływ geometrii wewnętrznej kapilarnych kanałów reaktorów katalitycznych badano za pomocą symulacji komputerowych. Do przeprowadzenia analizy zastosowano oprogramowanie ANSYS FLU-ENT. Przedstawiono rozkłady temperatur i ciśnienia w kanałach o różnych długościach i kształtach przekrojów poprzecznych.

Autorzy: Anna Pawlaczyk, Krzysztof Gosiewski

Słowa kluczowe: kinetyka, mechanizmy reakcji, monolit, spalanie termiczne, metan

Abstrakt: Przedstawiono wyniki badań kinetycznych niekatalitycznego spalania niskostężonych mieszanin metan - powietrze na monolitycznym wypełnieniu strukturalnym w szerokim zakresie temperatur, prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. W pracy wykazano, że mechanizm i kinetyka reakcji zależą nie tylko od wielkości i rodzaju powierzchni wypełnienia, z którą kontaktuje się faza gazowa w strefie spalania, ale również od temperatury w tej strefie. Sformułowano hipotezę dotyczącą zależności udziału heterogenicznego spalania powierzchniowego (na ściankach wypełnienia) i homogenicznego (w wolnej przestrzeni) w zależności od temperatury w strefie spalania. Opracowano stosowne równania kinetyczne.

Autorzy: Marcin Piątek, Marzena Iwaniszyn, Anna Gancarczyk, Bożena Janus, Tadeusz Kleszcz, Joanna Kryca, Franciszek Owczarek, Joanna Łojewska, Andrzej Kołodziej

Słowa kluczowe: Piana metalowa, opory przepływu, współczynniki transportu, morfologia pian

Abstrakt: Wyznaczono eksperymentalnie opory przepływu i współczynniki transportu przy przepływie powietrza przez pianę NiCr rozważaną jako nośnik katalizatora w reaktorach strukturalnych. Współczynniki wnikania ciepła wyznaczono ogrzewając pianę przepływającym przez nią prądem elektrycznym. Współczynniki wni-kania masy wyznaczono w oparciu o analogię Chiltona-Colburna. Otrzymane wyniki porównano z reakto-rem ze złożem ziaren usypanych oraz monolitem.

Autorzy: Klaudia Odrozek, Katarzyna Maresz, Agnieszka Koreniuk, Julita Mrowiec-Białoń

Słowa kluczowe: MCF funkcjonalizowany grupami arenosulfonowymi, estryfikacja kwasu octowego, model kinetyczny

Abstrakt: W pracy przedstawiono właściwości katalizatorów do selektywnego utleniania glukozy za pomocą nadtlenku wodoru do kwasu glukonowego. Katalizatory otrzymano poprzez osadzenie nanocząstek złota na modyfikowanych tlenkiem tytanu mezostrukturalnych materiałach SBA-15. Zbadano wpływ ilości wprowadzonego tlenku tytanu i sposobu osadzania nanocząstek na aktywność katalityczną oraz właściwości strukturalne otrzymanych materiałów.

Autorzy: Anna Gancarczyk, Marcin Piątek, Mieczysław Jaroszyński

Słowa kluczowe: Piany stałe, przepływ dwufazowy, hydrodynamika

Abstrakt: Wyznaczono eksperymentalnie wartości zawieszenia cieczowego dla reaktora trójfazowego wypełnio-nego złożem pian stałych. Stwierdzono, że powszechnie stosowany czas ociekania złoża, w ociekowej metodzie wyznaczania zawieszenia cieczowego, dla wypełnienia w postaci pian stałych jest zbyt krótki. Opracowano równanie korelujące zmierzone wartości zawieszenia cieczowego w zależności od parametrów operacyjnych reaktora.

Jesteś tutaj: Home Zeszyt 17 (2013)