Zeszyt / Issue 21 (2017)

Autorzy: Manfred Jaschik, Marek Tańczyk, Artur Wojdyła, Aleksandra Janusz-Cygan, Krzysztof Warmuziński, Elżbieta Sołtys

Słowa kluczowe: separacja membranowa, komercyjne moduły membranowe, metan z powietrza wentylacyjnego kopalń (VAM)

Abstrakt: Celem pracy było określenie możliwości zatężania metanu pochodzącego z powietrza wentylacyjnego kopalń w komercyjnych modułach membranowych firmy UBE. Przeprowadzono badania doświadczalne procesu separacji mieszaniny zawierającej 0,3% obj. metanu w azocie zarówno w instalacji jednostopniowej, jak i wielostopniowej. Dokonano doświadczalnej weryfikacji opracowanego modelu matematycznego procesu separacji membranowej. Stwierdzono, że uzyskanie dwukrotnego zatężania metanu wymaga zastosowania kaskady modułów membranowych pracującej pod dużymi ciśnieniami, sięgającymi 7 bar(a). Opracowany model matematyczny może służyć do obliczeń projektowych i optymalizacyjnych procesu membranowego zatężania metanu pochodzącego z powietrza wentylacyjnego.

Autorzy: Andrzej Burghardt

Słowa kluczowe: mechaniczna teoria dyfuzji, równania konstytutywne, siły napędowe dyfuzji

Abstrakt: Konstytutywne równania dyfuzji wieloskładnikowej wyprowadzone w części pierwszej opracowania [1] w oparciu o mechaniczną teorię dyfuzji mogą być stosowane do dowolnych mieszanin izotropowych, takich jak gazy pod niskim i wysokim ciśnieniem, ciecze, roztwory elektrolitów i polimerów oraz plazma. Dlatego w tej części (drugiej) opracowania przedstawiono przykłady zastosowań zależności teoretycznych wyprowadzonych w części pierwszej do izotropowych układów płynnych wymienionych powyżej.

Autorzy: Agnieszka Ciemięga, Katarzyna Maresz, Janusz J. Malinowski, Julita Mrowiec-Białoń

Słowa kluczowe: reakcja sprzęgania Suzukiego, hierarchiczne materiały krzemionkowe, monolityczny mikroreaktor

Abstrakt: Opracowano efektywne, heterogeniczne katalizatory funkcjonalizowane organicznymi kompleksami palladu do reakcji sprzęgania Suzukiego z wykorzystaniem monolitycznych krzemionkowych materiałów o hierarchicznej strukturze porów oraz mezostrukturalnego nośnika typu SBA-15. Właściwości materiałów zbadano za pomocą SEM, TEM, adsorpcji azotu, FTIR oraz TG. Wysoka aktywność katalizatorów została potwierdzona w reakcji jodobenzenu z kwasem fenyloboronowym. W procesie prowadzonym w przepływowym mikroreaktorze uzyskano konwersję 96% i stwierdzono stabilność właściwości katalitycznych.

Autorzy: Agnieszka Gąszczak, Rafał Sarzyński, Hanna Kolarczyk, Grażyna Bartelmus

Słowa kluczowe: bioreaktor strużkowy, LZO, oczyszczanie powietrza

Abstrakt: W pracy dokonano przeglądu najnowszych danych literaturowych dotyczących zagadnień związanych z procesami biodegradacji lotnych związków organicznych prowadzonych w bioreaktorach ze stałym złożem. Wskazano parametry mające wpływ na przebieg tych procesów i decydujące o efektywnej i stabilnej pracy instalacji. Przedstawiono rozwiązania technologiczne służące poprawie sprawności eliminacji zanieczyszczeń, szczególnie w odniesieniu do substancji hydrofobowych zanieczyszczających powietrze.

Autorzy: Adam Rotkegel, Zenon Ziobrowski

Słowa kluczowe: usuwanie CO2, membrana SILM, ciecze jonowe

Abstrakt: W pracy przedstawiono przegląd prac dotyczących rozdziału mieszanin gazowych, a w szczególności wydzielania CO2 z gazów, przy wykorzystaniu ciekłych membran na podłożu ceramicznym impregnowanym cieczami jonowymi (SILM). Omówiono rodzaje podłoża ceramicznego stosowanego w membranach SILM, a także wpływ struktury podłoża na jakość membrany. Pokazano stosowane sposoby nanoszenia (impregnacji) cieczy jonowej na podłoże ceramiczne.

Autorzy: Anna Gancarczyk, Katarzyna Sindera, Marcin Piątek, Marzena Iwaniszyn, Mateusz Korpyś, Mieczysław Jaroszyński, Bożena Janus, Tadeusz Kleszcz, Andrzej Kołodziej

Słowa kluczowe: piany stałe, RTD, współczynnik dyspersji osiowej, opory przepływu

Abstrakt: Wyznaczono dyspersję osiową dla jednofazowego przepływu cieczy (wody i 45% roztworu gliceryny) przez złoże metalowych i ceramicznych pian stałych. Otrzymane wyniki zostały porównane z wartościami właściwymi dla złoża kulek. Określono wpływ lepkości cieczy na mierzony parametr. Dodatkowo wyznaczono również opory przepływu.

Autorzy: Maria Madej-Lachowska, Henryk Moroz, Hildegarda Wyżgoł, Łukasz Hamryszak

Słowa kluczowe:

Abstrakt:

Autorzy: Zenon Ziobrowski, Adam Rotkegel, Marek Tańczyk, Roman Krupiczka

Słowa kluczowe: absorpcja, ditlenek węgla, ciecze jonowe

Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań równowagowych pojemności absorpcji ditlenku węgla w cieczach jonowych [bmim][Ac] i [emim][Ac]. Badania przeprowadzono w analizatorze grawimetrycznym IGA i aparacie barbotażowym, w temperaturach od 20 do 60°C. Stwierdzono, że przebadane ciecze jonowe mają zbliżone wielkości równowagowych pojemności absorpcji w porównaniu do stosowanych w przemyśle 15% wodnych roztworów MEA. Duża pojemność absorpcyjna, stabilność termiczna oraz bardzo mała lotność mogą być alternatywą dla roztworów MEA, pomimo znacznie niższej szybkości absorpcji CO2 w cieczach jonowych.

Jesteś tutaj: Home Zeszyt 21 (2017)