Zeszyt / Issue 18 (2014)

Autorzy: Anna Szczotka, Agnieszka Gąszczak, Grażyna Bartelmus

Słowa kluczowe: farmaceutyki w środowisku wodnym, ryzyko ekotoksykologiczne

Abstrakt: W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z obecnością w środowisku wodnym związków pochodzenia farmaceutycznego. Omówiono najważniejsze drogi przedostawania się leków do wód, problemy związane z oceną ryzyka ekotoksykologicznego oraz losy leków w oczyszczalniach ścieków.

Autorzy: Aleksandra Janusz-Cygan, Krzysztof Warmuziński, Manfred Jaschik, Marek Tańczyk

Słowa kluczowe: separacja membranowa, para wodna, ditlenek węgla

Abstrakt: Zasadniczym celem pracy było doświadczalne określenie wpływu obecności pary wodnej na proces wydzielania ditlenku węgla ze spalin. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie danych niezbęd-nych do obliczeń procesu permeacji oraz jednoznacznie potwierdziły, że nie można pomijać wpływu obec-ności pary wodnej na proces wydzielania CO2 ze spalin.

Autorzy: Klaudia Odrozek, Katarzyna Maresz, Agnieszka Koreniuk, Janusz J. Malinowski, Julita Mrowiec-Białoń

Słowa kluczowe: nanocząstki złota, SBA-15 modyfikowany glinem, utlenianie glukozy

Abstrakt: Modyfikowany krzemionkowy materiał SBA-15, charakteryzujący się dużą powierzchnią właściwą i objętością porów, zastosowano jako nośnik nanocząstek złota. W pracy porównano wpływ metody funkcjonalizacji tego nośnika tlenkiem glinu oraz metody nanoszenia nanocząstek złota na aktywność katalizatorów w procesie utleniania glukozy za pomocą nadtlenku wodoru.

Autorzy: Marek Tańczyk, Manfred Jaschik, Krzysztof Warmuziński

Słowa kluczowe: ograniczanie emisji ditlenku węgla, równowaga adsorpcji, mieszaniny gazowe, zeolitowe sito molekularne

Abstrakt: Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań równowagi adsorpcji mieszanin zawierających ditlenek węgla, azot i tlen na zeolitowych sitach molekularnych 13X Grace, które są stosowane w adsorpcyjnych procesach wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Wyniki tych badań porównano z wynikami obliczeń przy zastosowaniu równania wieloskładnikowej izotermy adsorpcji Langmuira-Freundlicha. Stwierdzono dobrą zgodność danych doświadczalnych z wynikami obliczeń, a tym samym potwierdzono przydatność równania izotermy do obliczeń równowagi gaz – ciało stałe w układach wieloskładnikowych zawierających CO2, N2, i O2 oraz zeolitowe sita molekularne 13X Grace.

Autorzy: Marcin Piątek, Anna Gancarczyk, Marzena Iwaniszyn, Mieczysław Jaroszyński, Bożena Janus, Roman Pędrys, Tadeusz Kleszcz, Joanna Kryca, Franciszek Owczarek, Andrzej Kołodziej

Słowa kluczowe: Szkliste piany węglowe, tomografia komputerowa, transport ciepła i masy

Abstrakt: W pracy przedstawiono parametry morfologiczne oraz współczynniki transportowe dla szklistych pian węglowych (RVC) o gęstości porów wynoszącej 30 i 80 PPI. Parametry morfologiczne pian określono za pomocą mikrotomografu SkySkan 1172. Współczynniki wnikania ciepła wyznaczono ogrzewając pianę przepływającym przez nią prądem elektrycznym. Współczynniki wnikania masy wyznaczono w oparciu o analogię Chiltona-Colburna.

Autorzy: Daniel Piech, Krzysztof Warmuziński

Słowa kluczowe: separacja membranowa, ditlenek węgla, spolimeryzowane ciecze jonowe, usieciowienie, dyfuzja

Abstrakt: Dokonano przeglądu literatury dotyczącej procesu separacji gazów przy zastosowaniu membran z cieczy polijonowych. Omówiono wpływ struktury polimeru (m.in. stopnia usieciowania) na dyfuzyjność oraz rozpuszczalność CO2, N2, CH4. Wyjaśniono także pojęcie sieciowania cieczy polijonowych.

Autorzy: Rafał Sarzyński, Joanna Kaleta, Hanna Kolarczyk

Słowa kluczowe: biofiltracja; lotne związki organiczne, hydrofobowa faza podziałowa

Abstrakt: Proces biofiltracji powietrza z hydrofilowych lotnych związków organicznych przebiega ze znacznie większą wydajnością niż w przypadku związków hydrofobowych. Praca zawiera informacje o badaniach procesu biofiltracji hydrofobowych lotnych związków organicznych w obecności fazy hydrofobowej, pozytywnie wpływającej na przebieg procesu. Zastosowanie fazy hydrofobowej w bioreaktorach strużko-wych umożliwi zwiększenie stopnia konwersji zanieczyszczenia.

Autorzy: Waldemar Krajewski, Krystian Kalinowski, Wincenty Turek

Słowa kluczowe: reaktory wielorurowe, nośniki katalityczne, entropia

Abstrakt: Katalizatory wanadowo-tytanowe osadzone na nośnikach strukturalnych pracują w przemysłowych re-aktorach wielorurowych najczęściej w warunkach odchylonych od parametrów optymalnych. W rezultacie obserwowane są różnice w wydajnościach procesu w poszczególnych rurach reaktora. Przedstawiono wpływ odchyleń od parametrów optymalnych na charakterystyki cieplno-przepływowe katalizatorów struk-turalnych. Zastosowano kryterium minimalnej generacji entropii.

Jesteś tutaj: Home Zeszyt 18 (2014)