Research Papers of the Institute of Chemical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL ISSN 1509-0760)

Wydawnictwo "Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk" (PL ISSN 1509-0760) zamieszcza oryginalne prace z inżynierii chemicznej i procesowej, które obejmują: inżynierię reaktorów chemicznych i procesów katalitycznych; nowoczesne, energooszczędne metody separacji (adsorpcja i procesy membranowe); wymianę masy i ciepła; wybrane zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i inżynierii bioprocesowej; matematyczne modelowanie i optymalizację procesów.

Artykuły należy pisać zgodnie ze szczegółowym regulaminem dla autorów i instrukcją. Instrukcja prezentuje układ merytoryczny oraz techniczne wymagania dotyczące tekstów przeznaczonych do druku metodą fotooffsetową.

Artykuły podlegają recenzji, na podstawie której Rada Redakcyjna decyduje o przyjęciu pracy do druku. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami MNiSW, opracowanymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce". Prace opiniowane są przez co najmniej dwóch specjalistów w oparciu o formularz recenzji.

Redakcja publikuje okresowo listę recenzentów w czasopiśmie lub na stronie internetowej.

Redakcja dokłada należytych starań, celem wdrożenia procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji naukowych, zgodnie z zaleceniami zasad Polskiej Bibliografii Naukowej: przeciwdziałanie przypadkom nierzetelności w nauce (ghostwriting, guest authorship).

Rada Redakcyjna

  • Andrzej Kołodziej (Redaktor Naczelny)
  • Agnieszka Gąszczak (Sekretarz Redakcji)
  • Anna Gancarczyk
  • Aleksandra Janusz-Cygan
  • Katarzyna Maresz
  • Adam Rotkegel
You are here: Home Research Papers of the Institute