Opis kinetyki niekatalitycznego spalania metanu w wypełnieniu monolitycznym w zakresie niskich i wysokich temperatur

A. Pawlaczyk, K. Gosiewski
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, 14, 5 (2010)
Abstrakt

Wyniki symulacji niekatalitycznego reaktora – rewersyjnego (tzw. termicznego, oznaczanego akronimem: TFRR) z zastosowaniem opisanych we wcześniejszych pracach parametrów kinetycznych wykazały, iż równania te dobrze opisywały kinetykę tylko w niskich temperaturach do około 700°C. W związku z tym zaistniała potrzeba opracowania nowej metody badawczej pozwalającej na wyznaczenie takich parametrów tych równań, które dobrze opisywałyby kinetykę reakcji spalania dla temperatur wyższych do około 900°C. W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych spalania metanu w zakresie temperatur 660 – 820°C oraz 770 – 900°C. Zaproponowano sposób obliczania szybkości reakcji, wykorzystujący parametry kinetyczne uzyskane dla obu zakresów temperatur.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Opis kinetyki niekatalitycznego spalania metanu w wypełnieniu monolitycznym w zakresie niskich i wysokich temperatur