Badania spalania metanu z górniczego powietrza wentylacyjnego historia, stan aktualny i perspektywy na przyszłość

K. Gosiewski, M. Jaschik, A. Pawlaczyk, K. Warmuziński, M. Tańczyk
III Ogólnopolskie Sympozjum Reaktory Wielofazowe i Wielofunkcyjne dla Procesów Chemicznych i Ochrony Środowiska, ***, 75-80 (2012)
Abstrakt

Emisja znacznych ilości metanu z powietrzem wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego stanowi poważny problem ekologiczny i energetyczny górnictwa. W prowadzone w kilku światowych ośrodkach od końca lat 90-tych prace badawcze nad utylizacją tego metanu Instytut Inżynierii Chemicznej PAN włączył się już od roku 2000. Najbardziej stosowne okazały się metody spalania w reaktorach rewersyjnych. Początkowo skupiano się na metodach katalitycznych, które w świetle uzyskiwanych wyników nie rokują ani szybkiego, ani łatwego wdrożenia. Znacznie bardziej obiecujące praktycznie wydaje się być rewersyjne spalanie niekatalityczne (termiczne). Referat zawiera omówienie dwunastoletnich badań prowadzonych w IICh PAN, które zaowocowały budową dużej instalacji badawczej i opracowaniem własnej technologii prowadzenia procesu spalania nisko stężonych mieszanin metan-powietrze. Dalsze, przemysłowe badania reaktora i procesu spalania zamierza się prowadzić wspólnie z Kompanią Węglową S.A. w kopalni „Brzeszcze” na instalacji pilotowej zlokalizowanej przy rzeczywistym szybie wentylacyjnym.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Badania spalania metanu z górniczego powietrza wentylacyjnego historia, stan aktualny i perspektywy na przyszłość