Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

1.    REJESTRY, EWIDENCJE

Sekretariat Dyrektora

  • Książka kontroli korespondencji wpływającej i wypływającej
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr pobytu delegacji zagranicznych
  • Rejestr wyjazdów

Dział BHP

  • Rejestr szkoleń wstępnych i okresowych.

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

  • Wykazy etatów, rejestr zatrudnionych i zwolnionych
  • Ewidencja osobowa
  • Ewidencja delegacji służbowych
  • Ewidencja czasu pracy
  • Rejestr dofinansowania do wczasów

Dział księgowości

  • Rejestr zakupu i sprzedaży
  • Ewidencja analityczna
  • Ewidencja syntetyczna i analityczna
  • Ewidencja środków trwałych
  • Rejestry i karty amortyzacyjne
  • Ewidencja materiałowa

Biblioteka

  • Ewidencja zbioru bibliotecznego, księgi inwentarzowe, kartoteki

Inne rejestry i ewidencje prowadzone w komórkach organizacyjnych Instytutu

  • Ewidencja Świadectw Urzędu patentowego
  • Ewidencja prac zleconych
  • Ewidencja prac naukowych
  • Ewidencja inwestycji

2.    ARCHIWUM INSTYTUTU

  • Ewidencja archiwum zakładowego

Sposób udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum następuje zgodnie z „Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego”, która została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach 9.12.2005r.

Jesteś tutaj: Home Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa