Organy Instytutu i ich kompetencje

Organami Instytutu są:

 1. Dyrektor Instytutu
 2. Rada Naukowa

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński

Dyrektor Instytutu kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i oszczędności oraz zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;
 • wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy zastrzeżonych dla pracodawcy;
 • opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu;
 • ustalenie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
 • przedstawienie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
 • przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
 • opracowanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz innych regulaminów stosownie do istniejącego obowiązku wynikającego z przepisów prawnych.

RADA NAUKOWA

Skład Rady Naukowej (kadencja 2015-2018)

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Łódź)

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus (Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, Gliwice)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta (Zakład Procesów Chemicznych i Biochemicznych Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław)

Członkowie Rady Naukowej (pracownicy Instytutu)

 • Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Burghardt - członek rzeczywisty PAN
 • Dr hab. inż. Agata Godula –Jopek
 • Dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Grzesik
 • Dr inż. Mieczysław Jaroszyński
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
 • Dr inż. Manfred Jaschik
 • Dr hab. inż. Andrzej Kołodziej
 • Mgr inż. Agnieszka Koreniuk – sekretarz Rady
 • Prof. dr hab. inż. Roman Krupiczka
 • Dr hab. inż. Maria Kulawska
 • Dr hab. inż. Maria Madej – Lachowska
 • Dr hab. inż. Julita Mrowiec-Białoń
 • Dr inż. Anna Pawlaczyk
 • Dr hab. inż. Adam Rotkegel
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński
 • Dr hab. inż. Zenon Ziobrowski

Członkowie Rady Naukowej (osoby niezatrudnione w Instytucie)

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak (Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Gliwice)
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński  (Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Kraków)
 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa)
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Pohorecki (profesor emerytowany, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa) - członek rzeczywisty PAN
 • Dr hab. inż. Marek Ściążko (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze)
 • Prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz (Główny Instytut Górnictwa, Katowice)

Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.

Rada Naukowa w szczególności:

 • określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
 • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
 • zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
 • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
 • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przestawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadania uprawnień;
 • uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
 • uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
 • powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Instytutu;
 • opiniuje przedstawiony do jej oceny roczny plan naukowy i plan finansowy.
Jesteś tutaj: Home Organy Instytutu i ich kompetencje