Zeszyt 20 (2016)

Estryfikacja kwasu oktanowego alkoholem n-oktylowym w obecności katalizatorów enzymatycznych

Autorzy: Maria Kulawska, Wiesław Organek

Słowa kluczowe: alkohol n-oktylowy, estryfikacja, katalizatory enzymatyczne

Abstrakt: Przeprowadzono syntezę oktanianów n-oktylowych w obecności dostępnych w handlu katalizatorów enzymatycznych, NOVOZYM 435 and LIPOZYM Mm. Stężenia tych katalizatorów zmieniano w zakresie od 0,313% mas. do 1,25% mas. Pomiary wykonano w zakresie zmian wartości początkowego stosunku molowego substratów, alkoholu n-oktylowego do kwasu oktanowego, 1/1, 3/1, 5/1. Temperaturę reakcji zmieniano w zakresie 313 K do 333 K. Wstępne pomiary wykazały możliwość syntezy estrów w stosunkowo niskiej temperaturze reakcji ok. 323 K, w porównaniu z syntezą w obecności klasycznych katalizatorów chemicznych.