Zeszyt 19 (2015)

Wpływ struktury morfologicznej pian na transport ciepła

Autorzy: Marcin Piątek, Marzena Iwaniszyn, Mieczysław Jaroszyński, Bożena Janus, Tadeusz Kleszcz, Anna Gancarczyk

Słowa kluczowe: Piana stała, morfologia, transport ciepła

Abstrakt: Piany metalowe są obiecującym nośnikiem katalizatorów dla szybkich procesów katalitycznych. Posiadają one wiele interesujących właściwości, z których najważniejsze to duża powierzchnia właściwa, duża wolna objętość (porowatość) oraz stosunkowo małe opory przepływu. Piany można traktować jako rozwią-zanie pośrednie pomiędzy monolitami a złożem ziaren. W artykule przedstawiono wyniki badania wnikania ciepła dla piany chromoniklowej NC 2733 oraz trzech pian aluminiowych o różnej gęstości porów.