Zeszyt 19 (2015)

Sekwestracja ditlenku węgla metodą mineralnej karbonatyzacji z wykorzystaniem popiołów fluidalnych ze spalania węgla brunatnego

Autorzy: Jolanta Jaschik, Manfred Jaschik, Krzysztof Warmuziński

Słowa kluczowe: mineralna karbonatyzacja, sekwestracja CO2, odpady przemysłowe, popiół lotny, precypitacja, węglan wapnia

Abstrakt: Przedstawiono wstępne wyniki badań procesu mineralnej karbonatyzacji prowadzonej w roztworze wodnym z wykorzystaniem popiołów fluidalnych ze spalania węgla brunatnego. Roztwór po rozpuszczeniu odpadu o pH=13 zawierał 0,0535 mol•l-1 Ca+2. Badania przeprowadzono dla mieszaniny gazów zawierają-cych 13% CO2. Po 9 minutach prowadzenia procesu osiągnięto 50% stopień konwersji wapnia, przy jedno-czesnym związaniu całkowitej ilości CO2 kierowanego do reaktora.