Zeszyt 18 (2014)

Usprawnienie biofiltracji LZO w bioreaktorach zawierających fazę podziałową o charakterze hydrofobowym

Autorzy: Rafał Sarzyński, Joanna Kaleta, Hanna Kolarczyk

Słowa kluczowe: biofiltracja; lotne związki organiczne, hydrofobowa faza podziałowa

Abstrakt: Proces biofiltracji powietrza z hydrofilowych lotnych związków organicznych przebiega ze znacznie większą wydajnością niż w przypadku związków hydrofobowych. Praca zawiera informacje o badaniach procesu biofiltracji hydrofobowych lotnych związków organicznych w obecności fazy hydrofobowej, pozytywnie wpływającej na przebieg procesu. Zastosowanie fazy hydrofobowej w bioreaktorach strużko-wych umożliwi zwiększenie stopnia konwersji zanieczyszczenia.