Zeszyt 18 (2014)

Wpływ stopnia usieciowania membran z cieczy polijonowych na dyfuzyjność i rozpuszczalność gazów

Autorzy: Daniel Piech, Krzysztof Warmuziński

Słowa kluczowe: separacja membranowa, ditlenek węgla, spolimeryzowane ciecze jonowe, usieciowienie, dyfuzja

Abstrakt: Dokonano przeglądu literatury dotyczącej procesu separacji gazów przy zastosowaniu membran z cieczy polijonowych. Omówiono wpływ struktury polimeru (m.in. stopnia usieciowania) na dyfuzyjność oraz rozpuszczalność CO2, N2, CH4. Wyjaśniono także pojęcie sieciowania cieczy polijonowych.