Zeszyt 18 (2014)

Zastosowanie wieloskładnikowej izotermy Langmuira-Freundlicha do opisu równowagi mieszanin CO2/N2/O2 na ZSM 13X

Autorzy: Marek Tańczyk, Manfred Jaschik, Krzysztof Warmuziński

Słowa kluczowe: ograniczanie emisji ditlenku węgla, równowaga adsorpcji, mieszaniny gazowe, zeolitowe sito molekularne

Abstrakt: Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań równowagi adsorpcji mieszanin zawierających ditlenek węgla, azot i tlen na zeolitowych sitach molekularnych 13X Grace, które są stosowane w adsorpcyjnych procesach wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Wyniki tych badań porównano z wynikami obliczeń przy zastosowaniu równania wieloskładnikowej izotermy adsorpcji Langmuira-Freundlicha. Stwierdzono dobrą zgodność danych doświadczalnych z wynikami obliczeń, a tym samym potwierdzono przydatność równania izotermy do obliczeń równowagi gaz – ciało stałe w układach wieloskładnikowych zawierających CO2, N2, i O2 oraz zeolitowe sita molekularne 13X Grace.