Zeszyt 18 (2014)

Badanie procesów rozdziału mieszanin azot - ditlenek węgla - para wodna w module membranowym

Autorzy: Aleksandra Janusz-Cygan, Krzysztof Warmuziński, Manfred Jaschik, Marek Tańczyk

Słowa kluczowe: separacja membranowa, para wodna, ditlenek węgla

Abstrakt: Zasadniczym celem pracy było doświadczalne określenie wpływu obecności pary wodnej na proces wydzielania ditlenku węgla ze spalin. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie danych niezbęd-nych do obliczeń procesu permeacji oraz jednoznacznie potwierdziły, że nie można pomijać wpływu obec-ności pary wodnej na proces wydzielania CO2 ze spalin.