Zeszyt 18 (2014)

Substancje pochodzenia farmaceutycznego jako wyłaniające się zagrożenie dla środowiska wodnego

Autorzy: Anna Szczotka, Agnieszka Gąszczak, Grażyna Bartelmus

Słowa kluczowe: farmaceutyki w środowisku wodnym, ryzyko ekotoksykologiczne

Abstrakt: W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z obecnością w środowisku wodnym związków pochodzenia farmaceutycznego. Omówiono najważniejsze drogi przedostawania się leków do wód, problemy związane z oceną ryzyka ekotoksykologicznego oraz losy leków w oczyszczalniach ścieków.