Zeszyt 17 (2013)

Nanocząstki złota jako aktywne katalizatory utleniania glukozy

Autorzy: Klaudia Odrozek, Katarzyna Maresz, Agnieszka Koreniuk, Julita Mrowiec-Białoń

Słowa kluczowe: MCF funkcjonalizowany grupami arenosulfonowymi, estryfikacja kwasu octowego, model kinetyczny

Abstrakt: W pracy przedstawiono właściwości katalizatorów do selektywnego utleniania glukozy za pomocą nadtlenku wodoru do kwasu glukonowego. Katalizatory otrzymano poprzez osadzenie nanocząstek złota na modyfikowanych tlenkiem tytanu mezostrukturalnych materiałach SBA-15. Zbadano wpływ ilości wprowadzonego tlenku tytanu i sposobu osadzania nanocząstek na aktywność katalityczną oraz właściwości strukturalne otrzymanych materiałów.