Zeszyt 17 (2013)

Opory przepływu i zjawiska transportu dla piany metalowej: wyniki badań eksperymentalnych

Autorzy: Marcin Piątek, Marzena Iwaniszyn, Anna Gancarczyk, Bożena Janus, Tadeusz Kleszcz, Joanna Kryca, Franciszek Owczarek, Joanna Łojewska, Andrzej Kołodziej

Słowa kluczowe: Piana metalowa, opory przepływu, współczynniki transportu, morfologia pian

Abstrakt: Wyznaczono eksperymentalnie opory przepływu i współczynniki transportu przy przepływie powietrza przez pianę NiCr rozważaną jako nośnik katalizatora w reaktorach strukturalnych. Współczynniki wnikania ciepła wyznaczono ogrzewając pianę przepływającym przez nią prądem elektrycznym. Współczynniki wni-kania masy wyznaczono w oparciu o analogię Chiltona-Colburna. Otrzymane wyniki porównano z reakto-rem ze złożem ziaren usypanych oraz monolitem.