Zeszyt 17 (2013)

Podsumowanie badań kinetyki niekatalitycznego spalania niskostężonych mieszanin metan-powietrze w wypełnieniu monolitycznym

Autorzy: Anna Pawlaczyk, Krzysztof Gosiewski

Słowa kluczowe: kinetyka, mechanizmy reakcji, monolit, spalanie termiczne, metan

Abstrakt: Przedstawiono wyniki badań kinetycznych niekatalitycznego spalania niskostężonych mieszanin metan - powietrze na monolitycznym wypełnieniu strukturalnym w szerokim zakresie temperatur, prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. W pracy wykazano, że mechanizm i kinetyka reakcji zależą nie tylko od wielkości i rodzaju powierzchni wypełnienia, z którą kontaktuje się faza gazowa w strefie spalania, ale również od temperatury w tej strefie. Sformułowano hipotezę dotyczącą zależności udziału heterogenicznego spalania powierzchniowego (na ściankach wypełnienia) i homogenicznego (w wolnej przestrzeni) w zależności od temperatury w strefie spalania. Opracowano stosowne równania kinetyczne.