Dostawa energii elektrycznej

Znak sprawy: KZP-2140-4/12

Data publikacji: 15-10-2012

Termin składania ofert: 29-10-2012

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Opis przedmiotu zamówienia
  4. Formularz ofertowy
  5. Formularz cenowy
  6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  7. Oświadczenie osoby fizycznej
  8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  9. Ogólne warunki umowy
  10. Pytania i odpowiedzi 1