Dostawa gazów technicznych w roku 2013

Znak sprawy: KZP-2140-5/12

Data publikacji: 26-11-2012

Termin składania ofert: 12-12-2012

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

Rodzaj: dostawy

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Opis przedmiotu zamówienia
  4. Formularz ofertowy
  5. Formularz cenowy
  6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  7. Oświadczenie osoby fizycznej
  8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  9. Ogólne warunki umowy
  10. Pytania i odpowiedzi 1