Świadczenie usług patentowych

Znak sprawy: KZP 2140-2/13

Data publikacji: 06-05-2013

Termin składania ofert: 04-06-2013

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Wykaz wykonanych zgłoszeń patentowych
  4. Formularz ofertowy
  5. Formularz cenowy
  6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  8. Ogólne warunki umowy
  9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  10. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej