Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie danych dotyczących Instytutu.

DOSTĘP DO INFORMACJI NIEOGŁOSZONYCH W BIP

Art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja ,która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Podstawowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Instytutu www.iich.gliwice.pl. Pozostałe informacje w zakresie dotyczącym Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach są udostępniane na wniosek.

Wniosek można złożyć w formie papierowej, w sekretariacie Instytutu przy ul. Bałtyckiej 5 w Gliwicach, pok. 212 lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatruje każdorazowo Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (do pobrania)

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

  1. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. W przypadkach kiedy informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim Instytut udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.
  3. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku, Instytut powiadomi pisemnie Wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia Wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej przez Instytut w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
  4. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Instytut ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W takim przypadku zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Instytut może pobrać od Wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

OGRANICZENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnieniu nie podlegają

Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w formie decyzji, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH W CELU PONOWNEGO ICH WYKORZYSTYWANIA

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu, a wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (do pobrania)

Zasady publikacji informacji w BIP regulują: