Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

1.    REJESTRY, EWIDENCJE

Sekretariat Dyrektora

Dział BHP

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

Dział księgowości

Biblioteka

Inne rejestry i ewidencje prowadzone w komórkach organizacyjnych Instytutu

2.    ARCHIWUM INSTYTUTU

Sposób udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum następuje zgodnie z „Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego”, która została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach 9.12.2005r.