Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

Kandydat musi posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna lub pokrewnej.

Od kandydata wymaga się, aby Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach był jego pierwszym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. odpisy dyplomów i certyfikatów;
 5. zestawienie dorobku naukowego, w tym:
  • publikacje z listy JCR,
  • uzyskane patenty,
  • zrealizowane projekty krajowe i zagraniczne (kierownik/wykonawca);
 6. koncepcja tematyki badawczej, którą kandydat planuje realizować w Instytucie.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć na adres:

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk,
ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice,
przegr. poczt. 22A
z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko profesora"

w terminie do 15.09.2014 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30.09. 2014 r.

Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o wyniku konkursu pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Uwaga: Instytut zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.