Organy Instytutu i ich kompetencje

Organami Instytutu są:

  1. Dyrektor Instytutu
  2. Rada Naukowa

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński

Dyrektor Instytutu kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i oszczędności oraz zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

RADA NAUKOWA

Skład Rady Naukowej (kadencja 2015-2018)

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Łódź)

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus (Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, Gliwice)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta (Zakład Procesów Chemicznych i Biochemicznych Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław)

Członkowie Rady Naukowej (pracownicy Instytutu)

Członkowie Rady Naukowej (osoby niezatrudnione w Instytucie)

Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.

Rada Naukowa w szczególności: