Majątek i struktura własnościowa Instytutu

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2013 r.:

Struktura własnościowa: państwowa osoba prawna

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek.